Opis programu

Program 'Analiza' pozwala na: wykonanie pomiarów za pomocą różnych urządzeń pomiarowych, ich wizualizację (w trybie on-line i off-line) oraz na analizę wyników pomiarów. Obsługiwane są różne formaty plików (na przykład: '*.dbt', '*.dat', '*.mea', '*.asc', '*.iot', '*.csv', ‘*.mec’, '*.trc', '*.ana', '*.wav'), związane najczęściej z typami plików, generowanych przez obsługiwane urządzenia pomiarowe. Dane do programu mogą być wynikami pomiarów, pochodzić z obliczeń, symulacji czy też mogą być tworzone poprzez zapis do plików tekstowych.

W programie obsługiwane są takie urządzenia pomiarowe jak:
- karta pomiarowa PCMCIA firmy Advantech (PCIA-71A),
- karty pomiarowe PCMCIA firmy IOtech (12 bitowa i 16 bitowa),
- karta pomiarowa USB 1616HS-4 firmy Measurement Computing (16-bitowa),
- karta pomiarowa USB-204 firmy Measurement Computing (12-bitowa),
- karta pomiarowa USB DaqBoard3031 firmy IOtech (16-bitowa),
- miernik Therm (wykorzystywany w pomiarach cieplnych),
- miernik Almemo 5690-2 (wykorzystywany głównie w pomiarach cieplnych, w tym stabilizacja cieplna układu chłodzenia)
- miernik Almemo 2690-8A (stabilizacja cieplna układu chłodzenia)
- urządzenie pomiarowe MGCplus firmy HBM (pomiary naprężeń, ciśnień),
- czujnik optyczny Correvit L-400, firmy Corrsys-Datron (pomiary prędkości i przemieszczeń pojazdów),
- PCAN-USB-Adapter - pomiary różnego typu z wykorzystaniem szyny CAN,
- dwukanałowy termometr TES.
Dodatkowo dla urządzeń pomiarowych firmy Hydrotechnik (model 5000 i 5050) oprogramowanie 'Hydrocomsys/Win' i 'Hydrocomsys/Win32', o ile jest zainstalowane w systemie operacyjnym, można wykorzystać do obsługi tych urządzeń z poziomu programu ‘Analiza’. Możliwe są również równoczesne pomiary wykonywane za pomocą skojarzeń niektórych z wyżej wymienionych urządzeń, na przykład miernik Therm plus miernik TES.
Program pozwala na podgląd on-line rejestrowanych wartości, w postaci graficznej (przebiegi w czasie) lub cyfrowej oraz na równoczesny zapis do pliku, w celu późniejszej analizy.

Karty pomiarowe oraz inne, wymienione urządzenia, wykorzystywane są w dwóch grupach pomiarów: pomiary dowolne i pomiary specjalne. Dla przypadku kart pomiarowych mogą być wykorzystywane trzy tryby pomiaru: standardowy, rozszerzony oraz tryb podglądu wartości (monitoring). Możliwe jest również automatyczne powtarzanie rejestracji pomiarów, z wybraną częstotliwością (np. co 30 min.) i określonym maksymalnym czasem pracy (np. przez 24 godz.). W tej chwili opcja ta dotyczy tylko karty pomiarowej USB-204.
Program umożliwia między innymi wykonywanie następujących operacji na przebiegach:
- równoczesną prezentację na ekranie wielu przebiegów (każdy we własnym okienku i układzie współrzędnych)
Zestaw plików
Zestaw okienek
Zestaw okienek (kolumna)
- nakładanie przebiegów na siebie (wykresy typu Yi(t))
- składanie przebiegów na przykład czasowych, z eliminacją czasu (wykresy typu Yi-Yj)
Wykresy typu Yi(t)
Wykresy typu Yi_Yj
- wielokrotne powiększanie dowolnych fragmentów okien
- zapis całych rysunków lub ich fragmentów, do plików lub ich bezpośredni wydruk
- eksport zawartości pojedynczych okienek, ich złożeń lub też ich dowolnych fragmentów do programów kalkulacyjnych: Excel, OpenOffice Calc
- możliwość uporządkowania przebiegów w plikach pomiarowych; pliki mogą zawierać zbędne kanały pomiarowe lub uszkodzone dane w poszczególnych kanałach czy też nie odpowiada nam kolejność zapisanych przebiegów; możemy dodatkowo zmniejszyć obszar na dysku, niezbędny do przechowania plików pomiarowych
- wybór z danego pliku określonych kanałów pomiarowych (przebiegów) i ich zapis do plików wewnętrznych systemu Analiza, czyli plików typu '*.ana' lub plików typu '*.asc'; pozwala to na przykład na usuwanie zbędnych przebiegów a jednocześnie w niektórych przypadkach konwersji formatów, znacznie zmniejsza rozmiary plików, ponieważ pliki typu '*.ana' są plikami binarnymi. Pliki typu '*.asc' ułatwiają kojarzenie przebiegów uzyskanych za pomocą różnych urządzeń.
- porównanie plików pomiarowych (aktualnie pliki typu *asc, *.mea, *.mec)
- łączenie plików pomiarowych (pliki można łączyć ze sobą, w dowolnej kolejności i zapisywać w jednym wspólnym pliku); aktualnie opcja ta dotyczy tylko plików typu *.asc, *.mea, *.iot oraz *.mec
- dodawanie i odejmowanie plików (dodawanie i odejmowanie wszystkich kanałów wybranych plików); aktualnie opcja dotyczy tylko plików typu *.mea
- synchronizację przebiegów rejestrowanych równocześnie na różnych urządzeniach pomiarowych (na przykład: urządzenie pomiarowe MGCplus + karty PCMCIA, Hydrotechniki 5000, 5050 + karty PCMCIA, pliki programów PCAN-View lub PCAN-Explorer (zapis z szyny CAN z wykorzystaniem na przykład PCAN-USB-Adapter) i karta pomiarowa USB-204 lub USB-1616HS-4)
- synchronizację przebiegów rejestrowanych równocześnie na kilku różnych magistralach CAN (za pomocą PCAN-Explorer i adapterów PCAN-USB)

W programie można wprowadzać opisy dla przebiegów, w dowolnych miejscach ekranu i w czterech zdefiniowanych kierunkach. Wybiera się kolor i wysokość znaków opisów. Aktualnie ostatni opis, może być zawsze wycofany. Można również umieszczać nagłówki z opisami rysunków, w dwóch liniach, na górze lub z prawej strony ekranu.
W przypadku pojedynczego przebiegu na ekranie zawsze wyświetlane są jego wartości ekstremalne (max i min). Program na bieżąco wyświetla współrzędne położenia myszki. Można, w dowolnym momencie, wyłączyć wyświetlanie wartości ekstremalnych oraz współrzędnych położenia myszki. Na ekranie standardowo jest również rozpięta siatka, niezależnie czy analizuje się pojedynczy przebieg czy wiele, nałożonych przebiegów, czy też ich dowolne fragmenty. W tym przypadku można również wyłączyć siatkę, korzystając z odpowiedniej opcji konfiguracji. W programie skale rysunków mogą być modyfikowane automatycznie lub przez użytkownika.
Istnieją również trzy typy kursora skojarzonego ze wskaźnikiem myszki: kursor pionowa linia, kursor pozioma linia oraz kursor pionowa i pozioma linia. Dla pierwszego i trzeciego typu kursora ustawienie myszki (linii pionowej) w dowolnym miejscu ekranu, dla przypadku przebiegów nałożonych na siebie, powoduje odczyt i wyświetlenie wartości odciętej (wspólnej dla wszystkich przebiegów) oraz wszystkich wartości rzędnych. Po włączeniu odpowiedniej opcji, możliwy jest również ciągły pomiar odległości między dowolnymi punktami, w kierunku osi X jak i osi Y. Program pozwala na automatyczne skalowanie przebiegów do dwóch osi rzędnych. Wybór kanałów na poszczególne osie może się odbywać w sposób automatyczny lub ręczny.
Obsługa drugiej osi dotyczy zarówno wykresów typu Yi(t) jak i wykresów Yi_Yj. Program na bieżąco wyświetla współrzędne położenia myszki dla obu osi współrzędnych.
Program, po wybraniu odpowiednich opcji, pozwala na generację wykresów, dla wielu zmiennych równocześnie, z: logarytmiczną osią X, logarytmiczną osią Y lub z dwiema osiami logarytmicznymi.
Logarytmiczna oś X
Logarytmiczna oś Y
Logarytmiczna oś X i Y
Wykonując pomiar określonych wielkości nie zawsze wiemy, z jaką częstotliwością próbkowania wystarczy przeprowadzić pomiar. Korzystając z programu, można ustalić najmniejszą częstotliwość, przy której uzyskujemy zadowalające wyniki. W tym celu należy wykonać kilka pomiarów próbnych, z największą dopuszczalną częstotliwością a następnie skorzystać z opcji symulacja redukcji częstotliwości próbkowania. Wprowadzając różne stopnie redukcji częstotliwości i obserwując zgodność uzyskanych przebiegów z przebiegami dokładnymi, możemy dopasować właściwą częstotliwość próbkowania, dla określonych pomiarów.

W systemie udostępnione są algorytmy obliczeniowe pozwalające na wykonanie różnych przekształceń przebiegów i tak mamy:
- interpretator wyrażeń matematycznych, który umożliwia wykonywanie dość złożonych operacji matematycznych, na poszczególnych kanałach pomiarowych (przebiegach) lub na zestawach kanałów,
- obliczanie pochodnych i całek,
- usuwanie zakłóceń pomiarowych, filtrowanie i aproksymacje przebiegów,
- autokorelacja i korelacja wzajemna,
- szybka transformata Fouriera FFT oraz odwrotna transformata Fouriera FFTB,
- analiza widmowa i wyznaczanie parametrów sygnału.

Program posiada moduły do pomiarów:
- charakterystyk trakcyjnych (trzy metody pomiaru)
- pomiarów cieplnych, w tym badania stabilizacji cieplnej układu chłodzenia
- pomiarów przemieszczeń i prędkości
- pomiarów tensometrycznych
- pomiarów konstrukcji chroniących ROPS
Zestawienie sił uciągu
Zestawienie mocy uciągu
Charakterystyka trakcyjna - bieg 4
Kilka opcji systemu umożliwia wyznaczanie zmian w czasie naprężeń głównych oraz kąta miedzy nimi, w różnego typu rozetach tensometrycznych (rozeta dwu-tensometryczna, prostokątna i typu delta). Wszystkie wielkości są prezentowane na wykresach czasowych. Wyznaczane jest również maksymalne, z całego przebiegu, naprężenie zredukowane według hipotezy Hubera-Misesa-Hencky'ego.

Do szacowania trwałości zmęczeniowej można skorzystać z metody RainFlow.

Możliwa jest również analiza obciążeń losowych i generacja bloków obciążeń dla przyśpieszonych badań stanowiskowych. W tym celu zastosowano dwie grupy metod obliczeniowych: jednoparametryczne: ‘metodę zliczania ekstremów’ i ‘metodę pełnych cykli’ oraz metodę dwuparametryczną - metodę częstości wystąpień. Metodę dwu-parametryczną wspierają dwa moduły programu: 'Transformacja wyników badań' wykonanych dla jednej maszyny na inne oraz 'Konfiguracja zestawu obciążeń' (procentowy udział różnych warunków badań na przykład ze względu na rodzaj podłoża).

Dla dowolnych przebiegów czasowych i wielu kanałów równocześnie można generować histogramy dwóch rodzajów, o wspólnych lub różnych zakresach sygnałów dla poszczególnych kanałów pomiarowych. Można wybierać ilość poziomów amplitudy oraz typ wykresu: częstości wystąpień, prawdopodobieństwo lub udział procentowy.

Istnieje również opcja programu ‘Raporty’, która ma docelowo służyć do automatycznej generacji raportów z badań. Aktualnie taka możliwość istnieje w przypadku opracowania wyników:
- badań przekładni hydrokinetycznych (charakterystyki bezwymiarowe, opory przepływu, opory własne oraz porównanie charakterystyk),
- badań hamulców wg normy PN-EN ISO 3450,
- wyznaczania mocy i pracy tarcia sprzęgieł przekładni - badania skrzyń biegów,
- badań sztywności amortyzatorów, sprężyn itp
- badań charakterystyk trakcyjnych spycharek,
- badań charakterystyk trakcyjnych ładowarek.
Badania przekładni rys.1
Badania przekładni rys.2
Badania przekładni rys.3