Do pomiaru przemieszczeń i prędkości pojazdów wykorzystuje się urządzenie firmy Corrsys-Datron, z czujnikiem optycznym L-400. Po podłączeniu urządzenia do laptopa można przeprowadzić, o ile to konieczne, jego kalibrację, firmowym programem CeCalWin. Po podpięciu końcówek Digital oraz Analog lub tylko Analog (w zależności od metody pomiaru), wyprowadzonych z urządzenia Corsys-Datron, do karty pomiarowej PCMCIA oraz ewentualnie podłączeniu innych kanałów pomiarowych (siła na pedale hamulca, ciśnienie w układzie hamulcowym), można przejść do wykonania pomiarów przemieszczenia i prędkości.

Po uruchomieniu Analizy, wybieramy opcje Pomiary Specjalne | Pomiary przemieszczeń i prędkości i typ karty pomiarowej na przykład: Karta PCMCIA => IOtech - 12bitowa + Correvit L-400. Na ekranie pojawia się okienko dialogowe, pokazane poniżej:Okienko to pozwala wybrać jedną z dwóch metod pomiaru przemieszczeń i prędkości. Metoda 1 wymaga dużych częstotliwości próbkowania i ograniczonych prędkości jazdy pojazdu. Mierzone są dwa sygnały podawane z urządzenia Corsys-Datron: Digital oraz Analog. Druga z metod nie limituje częstotliwości próbkowania oraz wykorzystuje tylko sygnał Analog urządzenia Corsys-Datron. 


Metoda 1.


Jeżeli zostanie wybrana metoda 1, wówczas na ekranie pojawi się kolejne okienko, pokazane poniżej:Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 

- ilość kanałów:

ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał przem.:

numer kanału na którym podpina się sygnał Digital z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- kanał prędk.:

numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- Vmax [km/godz]:

maksymalna, zakładana prędkość jazdy wyrażona w [km/godz]

- ilość [imp/m]:

ilość impulsów na metr parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu CeCalWin

- maks. ilość cykli:

maksymalna ilość cykli rozruchowych (start => stop) podczas pomiaru; często może to być pojedynczy cykl

- min częst. [p/s]:

minimalna częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), wymagana dla wszystkich kanałów pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać większą częstotliwość próbkowania

- maks. czas [s]:

maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s], dla określonych pozostałych parametrów; czas ten może być krótszy w okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 

Niektóre z pól edycyjnych są powiązane ze sobą dynamicznie czyli zmiana jednego z nich powoduje wprowadzenie zmian w innych polach lub wygenerowanie ostrzeżenia o niewłaściwej korelacji wartości parametrów. Dotyczy to pól edycyjnych: ilość kanałów, Vmax [km/godz], ilość imp/m, min częst. [p/s] i maks. czas [s]. Na przykład wybranie nowej wartości Vmax, dla ustalonej wartości ilości kanałów i ilości impulsów na metr, powoduje zmianę minimalnej częstotliwości próbkowania oraz maksymalnego czasu pomiaru. Na rysunku pokazano komunikat o niewłaściwej korelacji wartości parametrów:Jeżeli wartości parametrów są dopuszczalne, to korzystając z przycisku Zatwierdź możemy przejść do następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z pomiarów). W okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, minimalna częstotliwość próbkowania oraz czas pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj zmienić. Pozostałe pola w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest takie jak w przypadku opcji Pomiary dowolne | Karty PCMCIA (IOtech).Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:W okienku tym, w polu edycyjnym Komentarz wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład: kan_przem=  1   imp_m= 100   max_i_cykli= 20), którego zawartość jest niezbędna do interpretacji zapisanego pliku pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym rysunku pokazano przebieg podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj, rysunek poniżej przedstawia przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w [km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, przebieg przemieszczenia jest widoczny w postaci sygnału impulsowego, natomiast w trakcie podglądu pliku off-line, przebieg ten, po odpowiedniej obróbce, jest wyświetlany w postaci sygnału przemieszczenia.


Jeżeli podczas pomiarów prędkość maksymalna przekroczy wartość zadeklarowaną, w pokazanym wcześniej, drugim okienku dialogowym, wówczas interpretacja wyników kanału przemieszczenia może być niewłaściwa. Natomiast podczas podglądu przebiegu off-line może się pojawić poniższy komunikat, informujący o modyfikacji dopuszczalnej ilości impulsów. Pozostałe kanały pomiarowe są interpretowane poprawnie.
Metoda 2.


Po wybraniu metody 2, na ekranie zostanie wyświetlone okienko, pokazane poniżej:Okienko zawiera następujące pola edycyjne: 

- ilość kanałów:

ilość kanałów pomiarowych, maksymalnie 16

- kanał prędk.:

numer kanału na którym podpina się sygnał Analog z urządzenia Corrsys-Datron; możliwość wyboru z zakresu 1: ilość kanałów

- ilość [imp/m]:

ilość impulsów na metr parametr urządzenia ustalany w trakcie kalibracji, za pomocą programu CeCalWin

- częst. [p/s]:

częstotliwość próbkowania (ilość próbek na sekundę), identyczna dla wszystkich kanałów pomiarowych; w okienku edycyjnym można wybrać lub wpisać inną częstotliwość próbkowania

- maks. czas [s]:

maksymalny czas pomiaru, wyrażony w [s];  czas ten zależy od częstotliwości próbkowania w okienku edycyjnym wybiera się go z podanego zestawu lub wpisuje 


Po ustaleniu wartości parametrów, korzystając z przycisku Zatwierdź, możemy przejść do następnego okienka dialogowego (przycisk Zrezygnuj pozwala na rezygnację z pomiarów). W okienku tym parametry: ilość kanałów pomiarowych, częstotliwość próbkowania oraz czas pomiaru mają wartości ustalone w poprzednim etapie i nie można ich tutaj zmienić. Pozostałe pola w tym okienku są również automatycznie wypełniane a ich znaczenie jest takie jak w przypadku opcji Pomiary dowolne | Karty PCMCIA (IOtech).Naciskając przycisk Dalej przemieszczamy się do kolejnego znanego okienka pomiarowego:W okienku tym, w polu edycyjnym Komentarz wstawiany jest automatycznie tekst (na przykład: kan_V=  3   imp_m= 100), którego zawartość jest niezbędna do interpretacji zapisanego pliku pomiarowego (pola tego nie można edytować). Na następnym rysunku pokazano przebieg podglądu rejestracji przemieszczenia i prędkości pojazdu (tutaj, rysunek poniżej przedstawia przykładowy zapis sygnałów z generatora funkcji).W prawym górnym rogu wyświetlana jest dodatkowo, w postaci cyfrowej, prędkość pojazdu w [km/godz]. Podczas rejestracji za pomocą urządzenia Corrsys-Datron, w tej metodzie pomiaru wszystkie kanały pomiarowe wyświetlane są online.